Agroturystyka Nad jeziorem Turystyka w polsce Wakacje w polsce

Uzdrowienie ciała i ducha w pięknym zakątku Polski

Spo­śród regio­nów Pol­ski, które wyróż­niają się naja­trak­cyj­niej­szymi warun­kami tury­stycz­nymi, Poje­zie­rze Brod­nic­kie pla­suje się w czo­łówce. Miej­sce to sprzyja nie tylko ide­al­nemu wypo­czyn­kowi, ale i może przy­nieść praw­dziwe duchowe i cie­le­sne odno­wie­nie. Spraw­dzamy, jakie są walory Poje­zie­rza Brod­nic­kiego i gdzie szcze­gól­nie warto się zatrzy­mać.

Zachwy­ca­jąca przy­roda i nie­po­wta­rzalna atmos­fera

poznajmy_sie1Poje­zie­rze Brod­nic­kie, usy­tu­owane w zachod­niej czę­ści Mazur, to kom­pleks około stu jezior malow­ni­czo wple­cio­nych pomię­dzy zachwy­ca­jące róż­no­rod­no­ścią i pięk­nem lasy. Każdy miło­śnik przy­rody doceni te intry­gu­jące, pełne cie­ka­wych szla­ków tereny, na któ­rych można natknąć się na nie­zwy­kłe okazy roślin­no­ści. Nie brak tu rzadko spo­ty­ka­nych gatun­ków krze­wów i drzew, a cza­ru­jące kra­jo­brazy urzekną każ­dego ama­tora pozna­wa­nia nowych, cie­ka­wych zakąt­ków naszego kraju.

Na osobną uwagę zasłu­gują wody Poje­zie­rza Brod­nic­kiego – znane ze swej nie­ska­zi­tel­nej czy­sto­ści i przej­rzy­sto­ści. Ską­pane w pro­mie­niach sło­necz­nych jeziora lśnią i mie­nią się, dając nie­wia­ry­godne efekty. Wra­że­nie wzmaga nie­zwy­kle piękne, zróż­ni­co­wane i cie­kawe ukształ­to­wa­nie jezior. Obec­ność rzeki Drwęcy i jej impo­nu­ją­cej linii brze­go­wej jest ide­al­nym dopeł­nie­niem cało­ści. Jed­nym sło­wem, Poje­zie­rze Brod­nic­kie to istny raj zarówno dla entu­zja­stów wycie­czek rowe­ro­wych, spa­ce­rów, podzi­wia­nia kra­jo­bra­zów, jak i dla miło­śników rekre­acji wod­nej. Roz­bu­do­wany węzeł tury­styczny oraz nie­tu­zin­kowa, wspa­niała atmos­fera to dodat­kowe argu­menty, prze­są­dza­jące o tym, że naprawdę warto tu przy­je­chać.

W cen­trum mazur­skiego Edenu

Poszu­ku­jąc ide­al­nego miej­sca na men­talny i fizyczny wypo­czy­nek oraz zło­tego środka na przy­pływ nowych sił wital­nych, warto zaha­czyć o cen­trum SPA na Mazu­rach – Głę­bo­czek. Vine Resort & SPA, mające w ofer­cie bogatą paletę zabie­gów, form rekre­acji oraz roz­ry­wek. Wizyta w tym ośrodku pozwoli nam poznać nie­sły­chaną, uzdro­wi­ciel­ską moc wina oraz poznać smak poczu­cia abso­lut­nego relaksu.

Sesje w jacuzzi, kąpiele w winie, seanse w sau­nach, łaź­niach win­nych i kwia­to­wych, inha­la­cje zio­łowe, rege­ne­ru­jące i odprę­ża­jące masaże przy uży­ciu cie­ka­wych tech­nik – to tylko nie­które z zabie­gów, które pro­po­no­wane są gościom. Głę­bo­czek. Vine Resort & SPA na Mazu­rach jest miej­scem, które z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu miło­śnikom wina, a także wszyst­kim oso­bom chcą­cym uciec od codzien­no­ści do jakie­goś wyjąt­ko­wego miej­sca. Ośro­dek ofe­ruje wiele atrak­cyj­nych pakie­tów poby­to­wych, w tym pakiety rodzinne, pakiet: wino i rege­ne­ra­cja oraz pakiet: week­en­dowa aka­de­mia wina.

Infotrip.pl

Gdzie na wakacje? Szukasz ciekawego miejsca, atrakcji turystycznej? Czytaj blog turystyczny Infotrip.pl

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj, aby dodać komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne