Agroturystyka Nad jeziorem Turystyka w polsce Wakacje w polsce

Uzdrowienie ciała i ducha w pięknym zakątku Polski

Spo­śród regio­nów Pol­ski, które wyróż­niają się naja­trak­cyj­niej­szymi warun­kami tury­stycz­nymi, Poje­zie­rze Brod­nic­kie pla­suje się w czo­łówce. Miej­sce to sprzyja nie tylko ide­al­nemu wypo­czyn­kowi, ale i może przy­nieść praw­dziwe duchowe i cie­le­sne odno­wie­nie. Spraw­dzamy, jakie są walory Poje­zie­rza Brod­nic­kiego i gdzie szcze­gól­nie warto się zatrzy­mać.

Zachwy­ca­jąca przy­roda i nie­po­wta­rzalna atmos­fera

poznajmy_sie1Poje­zie­rze Brod­nic­kie, usy­tu­owane w zachod­niej czę­ści Mazur, to kom­pleks około stu jezior malow­ni­czo wple­cio­nych pomię­dzy zachwy­ca­jące róż­no­rod­no­ścią i pięk­nem lasy. Każdy miło­śnik przy­rody doceni te intry­gu­jące, pełne cie­ka­wych szla­ków tereny, na któ­rych można natknąć się na nie­zwy­kłe okazy roślin­no­ści. Nie brak tu rzadko spo­ty­ka­nych gatun­ków krze­wów i drzew, a cza­ru­jące kra­jo­brazy urzekną każ­dego ama­tora pozna­wa­nia nowych, cie­ka­wych zakąt­ków naszego kraju.

Na osobną uwagę zasłu­gują wody Poje­zie­rza Brod­nic­kiego – znane ze swej nie­ska­zi­tel­nej czy­sto­ści i przej­rzy­sto­ści. Ską­pane w pro­mie­niach sło­necz­nych jeziora lśnią i mie­nią się, dając nie­wia­ry­godne efekty. Wra­że­nie wzmaga nie­zwy­kle piękne, zróż­ni­co­wane i cie­kawe ukształ­to­wa­nie jezior. Obec­ność rzeki Drwęcy i jej impo­nu­ją­cej linii brze­go­wej jest ide­al­nym dopeł­nie­niem cało­ści. Jed­nym sło­wem, Poje­zie­rze Brod­nic­kie to istny raj zarówno dla entu­zja­stów wycie­czek rowe­ro­wych, spa­ce­rów, podzi­wia­nia kra­jo­bra­zów, jak i dla miło­śników rekre­acji wod­nej. Roz­bu­do­wany węzeł tury­styczny oraz nie­tu­zin­kowa, wspa­niała atmos­fera to dodat­kowe argu­menty, prze­są­dza­jące o tym, że naprawdę warto tu przy­je­chać.

W cen­trum mazur­skiego Edenu

Poszu­ku­jąc ide­al­nego miej­sca na men­talny i fizyczny wypo­czy­nek oraz zło­tego środka na przy­pływ nowych sił wital­nych, warto zaha­czyć o cen­trum SPA na Mazu­rach – Głę­bo­czek. Vine Resort & SPA, mające w ofer­cie bogatą paletę zabie­gów, form rekre­acji oraz roz­ry­wek. Wizyta w tym ośrodku pozwoli nam poznać nie­sły­chaną, uzdro­wi­ciel­ską moc wina oraz poznać smak poczu­cia abso­lut­nego relaksu.

Sesje w jacuzzi, kąpiele w winie, seanse w sau­nach, łaź­niach win­nych i kwia­to­wych, inha­la­cje zio­łowe, rege­ne­ru­jące i odprę­ża­jące masaże przy uży­ciu cie­ka­wych tech­nik – to tylko nie­które z zabie­gów, które pro­po­no­wane są gościom. Głę­bo­czek. Vine Resort & SPA na Mazu­rach jest miej­scem, które z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu miło­śnikom wina, a także wszyst­kim oso­bom chcą­cym uciec od codzien­no­ści do jakie­goś wyjąt­ko­wego miej­sca. Ośro­dek ofe­ruje wiele atrak­cyj­nych pakie­tów poby­to­wych, w tym pakiety rodzinne, pakiet: wino i rege­ne­ra­cja oraz pakiet: week­en­dowa aka­de­mia wina.